Ustawa o drogach publicznych w Trybunale Konstytucyjnym

Trybunał Konstytucyjny przyjął do rozpoznania skargę konstytucyjną (przeczytaj tutaj) sześciu gmin z województwa zachodniopomorskiego dotyczącą art. 10 ust 5 ustawy o drogach publicznych,  który powoduje, iż gmina przejmuje dotychczasowe drogi krajowe gdy te zastępowana są nowymi. Zgodnie z procedurą Trybunał wystąpił o opnie w przedmiotowej sprawie do Marszałka Sejmu, który w dniu 12 lipca 2013 roku przekazał wyjaśnienia w sprawie skargi samorządów. W przekazanym dokumencie możemy przeczytać, iż „wnosząc o stwierdzenie, że art. 1 O ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 260):
jest niezgodny z art. 16 ust. 2 i art. 165 ust. 1 Konstytucji oraz z zasadą określoności przepisów prawa, wywodzoną z art. 2 Konstytucji, jak również z art. 4 ust. 2 i ust. 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607)”

Z dużym zainteresowaniem będziemy śledzić dalszy tok tej sprawy. Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż najlepszym rozwiązaniem tego problemu, zdaniem naszego Stowarzyszenia jest pozostanie dotychczasowych dróg krajowych w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako tras alternatywnych dla nowo powstających dróg ekspresowych.


 

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

W dniu 25 marca 2013 roku w Konstantynowie Łódzkim odbyło się spotkanie Zarządu w którym wzięli udział posłowie Andrzej Biernat, Artur Dunin, Dariusz Joński i Marek Matuszewski oraz Dyrektor Biura Senatora Michała Seweryńskiego Grzegorz Dębowski, Marszałek Witold Stępień, liczne grono przedstawicieli samorządów lokalnych, Kierownik Oddziału administracji architektoniczno – budowlanej Urzędu Wojewódzkiego w łodzi Pani Barbara Bajon a także przedstawiciele łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad –Joanna Wasilewska – Kłąb Zastępca Dyrektora ds. przygotowania inwestycji oraz Marek Brodowski Naczelnik Wydziału dokumentacji.

Spotkanie zostało poświęcone tematyce drogi ekspresowej S-14. Reprezentujący GDDKiA przedstawili stopień zaawansowania prac projektowych oraz dalsze czynności jakie zostaną podjęte po ich zakończeniu. Jednocześnie wskazano, iż wniosek o wydanie Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid) będzie mógł zostać złożony do Wojewody Łódzkiego w połowie 2014 roku ale tylko w przypadku zgody centrali GDDKiA gdyż wiąże się to z jednoczesnym zagwarantowanie środków na realizację inwestycji. Taka zgoda zostanie uzyskana tylko w przypadku kiedy budowa drogi ekspresowej znajdzie się w planie budowy dróg na lata 2014-2020 który właśnie jest opracowywany.

Wszyscy obecni na spotkaniu zgodzili się, iż ta inwestycja jest niezwykle istotna dla całego regionu zarówno biorąc pod uwagę czynniki gospodarcze jak również społeczne. Prowadzenie dalszych prac pozwoli na pełne skomunikowanie obszaru metropolii łódzkiej co w znacznym stopniu przyczyni się do jej dynamicznego rozwoju.

Parlamentarzyści postanowili w przedmiotowej sprawie złożyć w najbliższym czasie interpelacje, wnioski o informacje bieżącą a także osobiście zabiegać u Pana Ministra Nowaka o poparcie dla dalszych prac nad drogą S-14. Sprawa ta ma zostać także przedstawiona w trakcie najbliższego spotkania łódzkiego zespołu parlamentarnego.

Jak zapowiedział Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień sejmik wojewódzki na najbliższej sesji także podejmie stosowną uchwałę w tej sprawie, która zostanie przekazana do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i GDDKiA.

Wszyscy obecni przedstawiciele samorządów podkreślali, iż podobnie jak to było w przypadku drogi ekspresowej S-8, tylko wspólne działania mogą przynieść zamierzony rezultat w postaci wpisania drogi ekspresowej S-14 na listę projektów realizowanych w latach 2014-2020.

 

Informacje o budowie drogi ekspresowej S-8

Zgodnie z zapisami kontraktów zostały stworzone strony internetowe na których zamieszczono szczegółowe informacje odnośnie realizowanych prac.

Udostępniono na nich mapy, galerie zdjęć z realizacji poszczególnych prac, informacje o wykonawcach, przedstawiono także zaawansowanie na poszczególnych odcinkach.

Strony są na bieżąco aktualizowane i zawierają wiele ciekawych informacji. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi na nich materiałami.

Linki:

 

Walne Zebranie Członków

W dniu 24 kwietnia 2012 roku w Łasku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia wraz z zaproszonymi gośćmi omówili najważniejsze problemy związane z rozbudową lokalnej infrastruktury. W wyniku przeprowadzonej dyskusji podjęto szereg uchwał w najistotniejszych kwestiach takich jak budowa łącznika pomiędzy węzłem Zduńska Wola – Karsznice na S-8, a drogą krajową nr 12/14 na wysokości miejscowości Michałów – Krobanów, usprawnienia polityki informacyjnej związanej z realizacja inwestycji drogowych w regionie, palącej kwestii przejęcia dotychczasowych dróg krajowych przez samorządy gminne po zakończeniu realizacji dróg ekspresowych a także realizacji drogi ekspresowej S-14.

W czasie Zebrania na wniosek zaproszonych parlamentarzystów została podjęta uchwała w której Członkowie Stowarzyszenia dziękują Panu Cezaremu Grabarczykowi za podjęte przez niego działania na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej w naszym regionie.

W trakcie obrad zostało udzielone absolutorium za dotychczasowa pracę Zarządu. Następnie powołano nowe władze Stowarzyszenia. Na kolejna kadencję Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Został wybrany Pan Jacek Walczak – Prezydent Sieradza. W skład czteroosobowego Zarządu weszli; Pan Cezary Gabryjączyk – Starosta Łaski, Pan Zbigniew Dychto – Prezydent Pabianic, Pan Henryk Brzyszcz – Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego oraz Pan Bogdan Nawrocki – Burmistrz Wieruszowa. Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej powołani zostali: Pan Wojciech Rychlik – Starosta Zduńskowolski, Pan Gabriel Szkudlarek – Burmistrz Łasku oraz Pan Jan Mielczarek – Burmistrz Rzgowa.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi wszczęła postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Walichnowy – węzeł Wrocław (A1). 

W związku z tym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentami sprawy, składać uwagi i wnioski w terminie od 26 listopada do 17 grudnia 2009 r. Dokumenty dostępne są w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi przy ul. Traugutta 25.  Wszystkie złożone uwagi i wnioski będą brane pod uwagę przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 17 grudnia 2009 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi pod wyżej wskazanym adresem odbędzie się otwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna.

Szczegółowe informacje można uzyskać u prowadzącego postępowanie – Maciej Grecki, Inspektor Wydziału Oceny Oddziaływania na Środowisko RDOŚ w Łodzi, ul. Traugutta 25, w godz. 8-16, pokój 1114, Tel (42) 665-09-65.

 

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia

W dniu 12 stycznia 2010 r. odbędzie się w Urzędzie Miasta w Sieradzu o godz. 10 zebranie Zarządu Stowarzyszenia.
Głównym przedmiotem obrad będą zmiany Statutu zaproponowane przez Członków Stowarzyszenia.

Materiały do pobrania:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Po sporządzeniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz skompletowaniu pozostałych dokumentów projektant drogi ekspresowej S-8 Mosty Katowice złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek został złożony do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, który jest organem właściwym do wydania decyzji. Spodziewany termin wydania decyzji to koniec grudnia 2009 r.

 

Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w sprawie S-8

W dniu 4 września 2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) pod przewodnictwem Tomasza Rudnickiego Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W posiedzeniu oprócz przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Warszawie udział wzięli przedstawiciele oddziałów GDDKiA z Łodzi i Poznania, przedstawiciele Mostów Katowice Sp. z o. o.- projektanci odcinka S8 węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A1) a także liczni samorządowcy oraz przedstawiciele Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz –Łódź) i S-14.

Po prezentacji dokonanej przez Mosty Katowice, dotychczas wykonanych prac a także planów na kolejne etapy wykonywanego projektu oraz zaprezentowaniu stanowiska łódzkiego oddziału GDDKiA, nastąpiła sesja pytań oraz uwag od zgromadzonych na posiedzeniu KOPI. Na wszystkie pytania odpowiadali pracownicy projektanta trasy. Odnotowano także uwagi, jakie mieli uczestnicy posiedzenia.

W rezultacie odbytego spotkania Komisja zaopiniowała do dalszych prac projektowych wariant zielonyw na odcinku od węzła Walichnowy do węzła Róża oraz wariant różowy na odcinku od węzła Róża do węzła Wrocław (A1).

„Jesteśmy zadowoleni z postanowień Komisji, jednocześnie mamy nadzieję, że pracę nad drogą ekspresową S-8 nabiorą po tej decyzji jeszcze większego tępa.” - powiedział Jacek Walczak, Prezes Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz –Łódź) i S-14 po posiedzeniu Komisji.

Walne Zebranie Członków

W dniu 10 lipca 2009 w Starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia. W spotkaniu oprócz członków stowarzyszenia wziął Pan Marek Brodowski – Naczelnik Wydziału Dokumentacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzi oraz dr Remigiusz Kozłowski i Izabela Tomczyk – autorzy książki pt. „Problematyka budowy dróg w Polsce na przykładzie drogi ekspresowej S-8 w województwie łódzkim”.

Marek Brodowski przedstawił aktualny stan prac nad projektowaną drogą ekspresową S-8. Po zakończonych konsultacjach zarówno łódzki oddział GDDKiA jak i Mosty Katowice Sp. z o.o. – projektanci trasy – przedstawią Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych do końca sierpnia raport, którego głównym elementem będzie propozycja realizacji wariantu zielonego biegnącego na południe od Sieradz, Zduńskiej Woli i Łasku. W październiku zostanie złożony wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska tak aby decyzja została wydana jeszcze w tym roku. Jednocześnie prowadzone są rozmowy z poznańskim oddziałem GDDKiA nt. przebiegu drogi ekspresowej na granicy województw oraz prowadzone są intensywne prace nad węzłem w Tuszynie gdzie S-8 ma połączyć się z autostradą A-1. Naczelnik Brodowski zapewnił zebranych, że prace projektowe są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Kolejnym istotnym elementem poruszonym w dyskusji była kwestia obwodnic poszczególnych miast. Podkreślano, że nie wszystkie spełniają oczekiwania społeczności lokalnej. Pan Naczelnik zapewnił, że temat ten będzie poruszany i dyskutowany na kolejnych etapach projektowania drogi.
Członkowie Stowarzyszenia zadawali pytania także odnośnie dróg ekspresowych S-14 i S-74. Przedstawiciel GDDKiA podkreślił, że w obu przypadkach nie ma opóźnień w realizacji wskazanych inwestycjach i wszelkie prace zostaną zakończone zgodnie z planem. W przypadku drogi S-14 etap projektowy zakończy się w 2010 roku a w przypadku drogi S-74 jak również S-12 opracowywane są kolejne etapy Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe.

Kolejnym punktem Walnego Zebrania Członków było przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2008. Prezentacji dokonał Prezes Stowarzyszenia Jacek Walczak. Omówiono w nim poszczególne działania i podejmowane inicjatywy. Zaprezentowano także sytuację finansową Stowarzyszenia. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia została odczytana Uchwała Komisji Rewizyjnej przyjmująca Sprawozdanie Zarządu i rekomendująca udzielenie absolutorium przez Walne Zebranie Członków.

W głosowaniu Członkowie Stowarzyszenia jednomyślnie udzielili Zarządowi absolutorium.

Ostatni punkt Walnego Zebrania było zaprezentowanie książki autorstwa dr Remigiusza Kozłowskiego i Izabeli Tomczyk pt. „Problematyka budowy dróg w Polsce na przykładzie drogi ekspresowej S-8 w województwie łódzkim” Autorzy podziękowali władzom Stowarzyszenia za wsparcie przy powstawaniu publikacji. Przedstawili także pokrótce zakres merytoryczny publikacji. Dr Kozłowski podkreślił znaczenie Stowarzyszenia nie tylko w przypadku realizacji dróg ekspresowych S-8, S-14 i S-74, ale także zaproponował włączenie do strategicznych celów walki o cywilne wykorzystanie lotniska w Łasku oraz modernizacje i rozbudowę magistrali kolejowej w Zduńskiej Woli Karsznicach.

 

Walne Zebranie Członków

Uprzejmie zapraszam na Walne Zebranie Członków „Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz – Łódź) i S-14”, które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Południowa 1 w dniu 10 lipca 2009 roku (piątek), o godzinie 12.00.

Na spotkanie zaproszeni zostaną przedstawiciele firmy Mosty Katowice Sp. z o.o. oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi w celu przedstawienia i omówienia wyników konsultacji społecznych dotyczących drogi ekspresowej S-8.

Tematem spotkania będzie również Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2008 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.

Zgodnie z §10 Statutu „ Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz – Łódź) i S-14” członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w pracach Walnego Zebraniu Członków za pośrednictwem starosty, wójta (burmistrza, prezydenta), marszałka województwa lub upoważnionych przedstawicieli. W przypadku, gdy Członka będzie reprezentował upoważniony przedstawiciel uprzejmie proszę o dostarczenie stosownego pełnomocnictwa w formie pisemnej.

Materiały do pobrania:

Dyskusja na temat drogi S-74 w trakcie sesji sejmiku wojewódzkiego

Na ostatniej sesji sejmiku wojewódzkiego zostały zaprezentowane plany inwestycyjne dotyczące drogi ekspresowej S-74, przebiegającej z Łodzi przez Tomaszów Mazowiecki do Kielc a dalej w kierunku Ukrainy i Bałkanów.

Plany inwestycyjne związane z planowana trasą przedstawił Grzegorz Haraśny, wiceprezydent Tomaszowa Mazowieckiego oraz Ewa Paturalska-Nowak, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

W trakcie sesji podkreślono znaczenie drogi ekspresowej S-74 nie tylko dla europejskiej sieci drogowej, ale także wskazano, że pozwoli ona odciążyć także ruch lokalny w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego. Będzie także kolejnym argumentem przyciągających inwestorów do województwa łódzkiego.

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 25 maja 2009 r.

W Urzędzie Miasta w Sieradzu odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Wzięli w nim udział Pan Jacek Walczak – Prezes Zarządu, Pan Zbigniew Dychto – Wiceprezes Zarządu oraz Pan Cezary Gabryjączyk – Członek Zarządu a także jako gość posiedzenia Pan Włodzimierz Tomaszewski - Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi.

Głównym tematem posiedzenia było przyjęcie stanowiska Stowarzyszenia w sprawie konsultacji społecznych dotyczących drogi ekspresowej S-8. Jednomyślną decyzją Zarząd poparł wariant zielony jako najbardziej optymalny dla rozwoju regionu. Wskazano szereg argumentów przemawiających za realizacją tego wariantu.

Przyjęto także sprawozdanie z działalności Zarządu opisujące podjęte przez Władze Stowarzyszenia działania w roku 2008. Sprawozdanie zostanie przekazane Członkom Komisji Rewizyjnej w celu wystawienia opinii w sprawie absolutorium dla Zarządu.

Zarząd podjął decyzje o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu 10 lipca 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Łasku. Rozpoczęcie obrad planowane jest na godzinę 12. Przedmiotem zebrania będą konsultacje społeczne w sprawie drogi S-8, udzielenie Zarządowi absolutorium oraz bieżąca działalność Stowarzyszenia. 

Na posiedzeniu zaprezentowano także stronę internetową Stowarzyszenia.

Konsultacje społeczne projektu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przy współudziale Urzędów Gmin i Urzędów Miast zaprasza na konsultacje społeczne projektu "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S 8 NA ODCINKU: WĘZEŁ WALICHNOWY - WĘZEŁ WROCŁAW (A1) STEŚ KP WRAZ Z UZYSKANIEM W IMIENIU INWESTORA: DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH I DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI ORAZ PB I KW".

Konsultacje mają na celu zapoznanie mieszkańców i podmiotów gospodarczych położonych na terenie, którego projekt dotyczy z planowaną inwestycją oraz pozyskanie opinii i uwag na temat projektu.

Spotkanie odbędzie się z udziałem przedstawicieli: Generealnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Biura Projektów Mosty Katowice Sp. z o.o. oraz poszczególnych Gmin i Miast.

W terminiu 5 dni przed planowanym terminem spotkań dostępne będą w siedzibach urzędów Gmin i Miast materiały informacyjne dotyczące rozpatrywanych wariantów przebiego projektowanej trasy.

Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędach Gmin i Miast, przez które trasa ma przebiegać.

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia

W dniu 25 maja br. odbędzie się w Urzędzie Miasta w Sieradzu o godz. 10 zebranie Zarządu Stowarzyszenia.

Przedmiotem posiedzenia będzie między innymi zajęcie stanowiska w konsultacjach społecznych dotyczącej drogi ekspresowej S-8 oraz przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2008. 

Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz-Łódź) i S-14
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
KRS: 0000314359, Regon: 100577245, NIP: 8311608736